VI TAR SAKER FRA HELE LANDET

Mener du at du har skade som er forårsaket deltagelse i internasjonale operasjoner? Du kan få erstatning!”

Skader oppstår i tjeneste, men kan materialisere seg kanskje 20 år etterpå! Noen skader er synlige for andre, andre skader er knapt synlige for en selv. Noen ganger er det andre belastninger som utløser problemet. Vi vet f.eks. at mange bruker alkohol for å få sove, eller for å mestre visse situasjoner. Vi vet også at for en del kan alkoholkonsumet bli for stort og gi tilleggsbelastninger som angst, enda større søvnproblemer osv, og slik kan en oppleve to – kanskje flere parallelle skader, og utvikle en livsførsel som i bunn og grunn handler om skadene man pådro seg i tjenesten.

Forsvarspersonellovens § 12b:

§ 12 b.Objektivt erstatningsansvar ved personskade i internasjonale operasjoner

Staten skal uavhengig av skyld erstatte tap påført sivilt personell, militært tilsatte eller vernepliktige på grunn av skade eller sykdom oppstått som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon, herunder psykiske belastningsskader.

Staten hefter ikke på annet grunnlag for skade eller sykdom, herunder psykiske belastningsskader, som etter sin art faller inn under denne bestemmelsen.

Yrkesskadeforsikringsloven 16. juni 1989 nr. 65 §§ 12, 13 første ledd, 14 og 15 gjelder så langt ikke annet er bestemt i eller i medhold av denne lov.

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om ordningens innhold og gjennomføring, herunder regler om utmåling av erstatningen

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.