Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 gir regler om rettergangsmåten i sivile saker (tvistemål).

Loven vektlegger en mer effektiv rettsprosess i domstolene og den har blant annet egne bestemmelser om saksbehandlingen av krav under kr. 125 000, såkalt småkravsprosess. Målet er at omfanget av og kostnadene med prosessen skal tilpasses verdien av tvistegjenstanden. Andre viktige hensyn er at prosessen skal være effektiv slik at partene raskt kan få en avgjørelse av saken og at dommeren i større grad enn før skal ha en aktiv styring i saksforberedelsene.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.