Tvist med håndverker

Skriftlig kontrakt er viktig og kan bety forskjellen på om du vinner frem med ditt krav eller ikke.

Det er mange som kommer opp i problemer med håndverkeren. Det kan gjelde mangler ved arbeidet som er gjort eller at dette trekker ut i tid. Det er viktig å reklamere raskt slik at kravene ikke faller bort pga tiden. Vi hjelper deg med tvister mot håndverkeren. I noen tilfeller kan advokatkostnadene bli dekket av innboforsikringen din. Vi hjelper deg med å søke forsikringsselskapet om tilsagn.

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) av 17. juni 2005 gir regler om rettergangsmåten i sivile saker (tvistemål).

Loven vektlegger en mer effektiv rettsprosess i domstolene og den har blant annet egne bestemmelser om saksbehandlingen av krav under kr. 125 000, såkalt småkravsprosess. Målet er at omfanget av og kostnadene med prosessen skal tilpasses verdien av tvistegjenstanden. Andre viktige hensyn er at prosessen skal være effektiv slik at partene raskt kan få en avgjørelse av saken og at dommeren i større grad enn før skal ha en aktiv styring i saksforberedelsene.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.