VI TAR SAKER FRA HELE LANDET

Har du blitt skadet etter en straffbar handling – overfalt, slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller på annen måte lidd skade – kan du ha rett til voldsoffererstatning.

Én av ti norske kvinner har blitt voldtatt og én av tre har ikke fortalt noen om overgrepet. Og opp mot 70 prosent av voldsutsatte oppsøker ingen form for hjelp. Det er dessverre slik at leger, sosialarbeidere og andre yrkesgrupper har for lite skolering i å oppdage vold, som skaper usikkerhet og fører til underrapportering.

Voldsofre har rett til fri sakførsel i erstatningssak mot skadevolder, uavhengig av formue og inntekt.

Du kan søke voldsoffererstatning for straffbare handlinger som har funnet sted etter 1. juli 2001. Før dette er ordningen mye dårligere.

Loven heter “lov om erstatning fra staten ved personskade voldt ved straffbar handling”.

Du kan få erstatning for alle personskader, både fysiske og psykiske, som du har blitt påført etter en straffbar handling. For å kunne søke om erstatning fra kontoret for voldsoffererstatning må forholdet normalt først anmeldes til politiet. Det er gratis å søke om voldsoffererstatning.

Du kan få voldsoffererstatning selv om straffesaken ble henlagt.

Vold i Norge

  • 49 prosent av kvinnene som rapporterte voldtekt hadde opplevd dette før fylte 18 år.
  • 10,2 prosent kvinner og 3,5 prosent menn hadde opplevd seksuell kontakt før fylte 13 år.
  • 45,5 prosent menn og 22,5 prosent kvinner hadde opplevd alvorlig vold minst en gang etter fylte 18 år.
  • 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner.

Forvaltningsloven gjelder for saksbehandlingen så langt den passer. Erstatningsutmålingen er i det alt vesentlige som etter skadeserstatningsloven. Maksgrensen er 60xG eller ca 5,5 millioner kroner. Utgifter til juridisk bistand skal dekkes dersom søknaden fører frem. I andre tilfeller kan en søke om å få dekket advokat etter reglene om bistandsadvokat og fri rettshjelp. Erstatningsrett er et komplisert rettsområde. Vårt råd er å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Trenger du hjelp til å anmelde? Eller lurer på om du har rett til bistandsadvokat, ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.