VI TAR SAKER FRA HELE LANDET

En arbeidsulykke kan påføre deg varig mén, merutgifter eller inntektstap og dette kan du kreve erstatning for. Disse rettighetene er ansett som så viktige at de gjelder selv om ingen har skyld i skaden. I Norge er det arbeidsgivers forsikringsselskap som er ansvarlig ved arbeidsulykker og som må utbetale erstatning. Tilsvarende gjelder for noen utvalgte yrkessykdommer som skyldes forholdene på arbeidsplassen.

Erstatningsretten byr på mange vanskelige og skjønnsmessige problemstillinger av juridisk, økonomisk og medisinsk art. Personskadesaker pågår gjerne over flere år med diverse utredninger, utarbeidelse av erstatningskrav, forhandlinger og avslag, før de finner en løsning. På samme tid må skadelidte tilpasse seg en ny livssituasjon, og bruke kreftene på rehabilitering og omskolering. De aller fleste som skades på jobb vil derfor trenge hjelp og støtte til å følge opp sine rettigheter i forsikringsoppgjøret.

Børge Ongstad er spesialist ved yrkesskader, og har over 20 års erfaring med personskadeoppgjør.

Det finnes også noen avtalefestede forsikringsordninger som kan gi utbetaling ved varige skader. I tillegg kan en ved godkjent yrkesskade ha krav på ménerstatning og andre yrkesskadefordeler fra Nav.

Jeg sørger for oppfølgningen og ordner alt med forsikringsselskapet. Dette sikrer deg deg et korrekt erstatningsoppgjør. De fleste av sakene ender med minnelige avtaler uten bruk av domstolene.

Rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes normalt av forsikringsselskapet. Vi hjelper deg med å søke dekning for advokatutgifter der dette er mulig. Mitt råd er derfor å kontakte advokat så tidlig som mulig etter at du ble skadet. Det kan dessverre bli dyrt å vente.

Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din sak.

Kontakt oss for en gratis vurdering

Kontakt oss

Send oss en mail nå, så kommer vi tilbake til deg så snart vi kan.